نمونه کار

برش استیلاستیل | ضخامت 12 میلیمتر

کیفیت برشهاردوکس | 20 میلیمتر

کیفیت برش و گوشه های تیزآهن 15 میلیمتر

برش یکپارچه و چیدمان در طول 4 مترآهن | 3 میلیمتر

انواع برش بر روی لولهتزئینی | انشعابات با زوایا و قطرهای مختلف

برش لولهلوله استیل | ضخامت 2 میلیمتر

برش ورقجنس CK45 | ضخامت 8 میلیمتر

برش لولهآهن | ضخامت 1/5میلیمتر

برش با نیتروژناستیل | 10 میلیمتر

برش قطعه کوچک با گوشه های تیزآهن | ضخامت 10 میلیمتر

برش لولهآهن | 2 میلیمتر

برش گوشه پروفیلطول 3000 میلیمتر | ضخامت 3 میلیمتر

برش با نیتروژناستیل | 6 میلیمتر

برش ورق ضخیمجنس CK45 | ضخامت 20 میلیمتر

برش پروفیلآهن | 3 میلیمتر

برش فلزات رنگیجنس برنج | ضخامت 3 میلیمتر

برش فلزات رنگیآلومینیوم | ضخامت 3 و 5 و 10 میلیمتر