درباره ما

بازدید از کارخانه BYSTRONIC سوییس

1395/06

بازدید از کارخانه LVD بلژیک

1395/06

شرکت در یازدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان

1395/10

بازدید از کارخانه tci اسپانیا

1396/04

شرکت در Bystronic Competence Days 2017 سوییس

1396/04

بازدید از مجموعه صنعتی bartholet سوییس

1396/04